Τα κριτήρια που χρησιμοποιούν οι κριτές

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ:

1. ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Σε ποιο βαθμό το άρθρο συμβάλει σε ένα διάλογο στο πεδίο της συστημικής θεωρίας και πρακτικής / οικογενειακής θεραπείας; Σε ποιο βαθμό αφορά το αναγνωστικό κοινό του περιοδικού αλλά και το ίδιο το περιοδικό; Κατά πόσο ο/η συγγραφέας καταδεικνύει τη σύνδεση του κειμένου με τη συστημική σκέψη ή / και πρακτική;)

Subscribe to metalogos-systemic-therapy-journal.gr RSS